INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
SPOLEČNOSTÍ AMAZING PRODUCTION, s.r.o.

Tímto dokumentem Vám poskytujeme informace o Vašich právech souvisejících se zpracováváním Vašich osobních údajů společností Amazing Production, s.r.o. se sídlem Františka Křížka 362/1 Praha 7, IČO: 28484665.

Doporučujeme Vám, abyste si informace pečlivě přečetli. Udělali jsme vše pro to, aby byly co nejsrozumitelnější. Pokud by vám i přesto nebylo něco jasné, rádi vám kterýkoli pojem nebo pasáž vysvětlíme.

1. Kdo je správcem Vašich osobních údajů?

Správcem osobních údajů, tedy osobou, která určuje účely a prostředky a rozhoduje o zpracování Vašich osobních údajů, tedy osobních údajů je:

Společnost: Amazing Production, s.r.o.
IČO: 28484665
se sídlem Františka Křížka 362/1 Praha 7, zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn. C 144976 vedenou u Městskýho soudu v Praze.
telefon: +420 222 933 840
email: hello@amazingcompany.cz

(dále též jako „Správce“).

Kontaktovat nás můžete také prostřednictvím odpovědné osoby, kterou jsme jmenovali a kterou je:

Bjela Hrábková
adresa: Františka Křížka 362/1 Praha 7
telefon: +420 222 933 840
email: bjela@amazingcompany.cz

2. Jak a proč jsou Vaše osobní údaje zpracovávány?

Při zpracovávání osobních údajů se řídíme příslušnými právními předpisy, zejména Obecným nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále v textu „GDPR“) a souvisejícími právními předpisy.

Zpracovávání Vašich osobních údajů probíhá proto, abychom zajistili plnění všech našich i Vašich práv a povinností v souvislosti s právním vztahem, který mezi námi existuje, a to konkrétně ke zpracování faktury, dohody a/nebo smlouvy.

Veškeré Vaše osobní údaje zpracováváme na základě:

 1. smlouvy či dohody, kterou jsme s Vámi uzavřeli, a to za účelem splnění našich povinností vyplývajících z takové smlouvy či dohody;
 2. platných právních předpisů (například v oblasti daňové další), a to za účelem plnění právních povinností, jež jsou nám uloženy
 3. našeho oprávněného zájmu, a to za účelem zajištění bezpečnosti a ochrany majetku; bližší informace ke zpracování osobních údajů na základě tohoto titulu stanovuje vnitřní předpis, který naleznete na www.amazingcompany.cz/GDPR

Vaše osobní údaje zpracováváme po dobu trvání našeho smluvního vztahu. Po jeho ukončení uchováváme pouze ty z Vašich osobních údajů, které jsou dále nezbytné pro uplatnění našich práv a plnění našich povinností, nebo u kterých to vyžadují právní předpisy.

Při zpracovávání Vašich osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování, ani profilování.

Osobní údaje zpracováváme manuálně i automaticky přímo prostřednictvím svých zaměstnanců v pozici společného správce a případně i zpracovatelů (viz bod 6 níže). Ochrana osobních údajů je technicky a organizačně zabezpečena v souladu s platnou právní úpravou.

3. Které Vaše osobní údaje zpracováváme?

Vaše osobní údaje zpracováváme v tomto rozsahu:

 • údaje, které jsou nutnou náležitostí uzavřené smlouva a dále ty osobní údaje, bez kterých by nebylo možné plnit naše povinnosti, vyplývající z předmětu smlouvy:
 • jméno a příjmení
 • adresa trvalého pobytu a kontaktní adresa
 • emailová adresa
 • číslo mobilního telefonu
 • rodné číslo
 • číslo bankovního účtu


4. Jak chráníme Vaše osobní údaje?

Můžete si být naprosto jisti, že s Vašimi osobními údaji nakládáme s řádnou péčí a v souladu s platnými právními předpisy. Vaše osobní údaje chráníme v maximální možné míře, která odpovídá technické úrovni dostupných prostředků a povaze zpracování osobních údajů Správcem. U Správce platí přísná pravidla stanovující, který zaměstnanec či útvar může mít přístup k Vašim osobním údajům a jaké osobní údaje může zpracovávat, což blíže upravují vnitřní předpisy zaměstnavatele, tedy vnitřní předpis a směrnice o zpracování osobních údajů, který naleznete na www.amazingcompany.cz/GDPR V případě předání Vašich osobních údajů mimo Správce jsme zajistili odpovídající úroveň ochrany jejich zabezpečení dle příslušných právních předpisů.

5. Komu dalšímu předáváme Vaše osobní údaje a proč?

Vaše osobní údaje zásadně nepředáváme mimo Správce s výjimkou případů, kdy:

 • máme Váš souhlas,
 • ukládá nám to nebo nás k tomu opravňuje právní předpis (například v případě požadavků orgánů činných v trestním řízení),
 • opravňuje nás k tomu náš oprávněný zájem (například možnost poskytování konzistentně kvalitních služeb, jejich vyhodnocování a zlepšování v rámci oboru našeho podnikání).
 • provozní a související agendu pro nás zajišťuje externí dodavatel

Vaše osobní údaje nepředáváme do zemí mimo Evropskou unii.

Zpracovateli Vašich osobních údajů jsou:

 1. Cinepol Consulting, s.r.o.

7. Jaká máte práva k Vašim osobním údajům?

Ve vztahu k Vašim osobním údajům, které zpracováváme, máte následující práva, která vůči nám jako správci můžete uplatnit:

 • právo získat potvrzení o (ne)zpracovávání Vašich osobních údajů a na přístup k osobním údajům, které se Vás týkají a které zpracováváme;
 • právo na opravu nebo doplnění Vašich osobních údajů, pokud jsou nepřesné nebo neúplné;
 • právo na výmaz nebo omezení zpracovávání Vašich osobních údajů, pokud jsou splněny podmínky dané právními předpisy;
 • právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se Vás týkají;
 • právo na přenesení Vašich osobních údajů k jinému správci.

V případě, že některé z Vašich osobních údajů zpracováváme na základě Vašeho souhlasu, máte právo Váš souhlas se zpracováním takových osobních údajů kdykoliv odvolat.

Veškerá svá práva můžete uplatnit písemným podáním doručeným správci na kontaktní adresu: Františka Křížka 362/1, Praha 7 anebo na e-mail: bjela@amazingcompany.cz.

Pokud se domníváte, že zpracování Vašich osobních údajů je v rozporu s právními předpisy, máte právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je:

Úřad pro ochranu osobních údajů
IČO: 708 37 627
se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7
www: https://www.uoou.cz

8. Kde se dozvíte více?

S jakýmikoliv dotazy, týkajícími se zpracování Vašich osobních údajů se můžete obracet na odpovědnou osobu, kterou je:

Bjela Hrábková
adresa: Františka Křížka 362/1 Praha 7
telefon: +420 222 933 840
email: bjela@amazingcompany.cz

Tato informace o zpracování osobních údajů může být v budoucnu na základě legislativních či provozních potřeb měněna. O případné změně Vás budeme, pokud to bude možné, informovat a aktuální podobu informace naleznete vždy na našem webu www.amazingcompany.cz/GDPR

V Praze dne 25.5.2018
Společnost Amazing Production, s.r.o.